Statut

Stowarzyszenia „Zawisza Czarny” z siedzibą w Gdyni
(tekst jednolity na dzień 26 marca 2019 r.)

 

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ I CELE STOWARZYSZENIA

§1.

Stowarzyszenie nosi nazwę „Zawisza Czarny” i zwane będzie w treści statutu „Stowarzyszeniem”.

§2.

 1. Stowarzyszenie stanowi zrzeszenie oparte na zasadzie dobrowolności, samorządności i trwałości, działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. jedn. Dz. U. 2001 Nr 79 poz. 855 z późn. zm.).
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie całego świata.
 3. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Gdynia.
 4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji oraz instytucji zrzeszających stowarzyszenia.
 5. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
 6. Stowarzyszenie reprezentuje interesy zrzeszonych w nim członków.
 7. Stowarzyszenie może reprezentować interesy innych osób fizycznych i osób prawnych na ich wniosek.
 8. Stowarzyszenie może podejmować współpracę z jednostkami organizacyjnymi MON oraz MSWiA w zakresie realizacji celów określonych w §4.

§3.

 1. Swoją działalność Stowarzyszenie opiera o porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przepisy ustaw i aktów wykonawczych do nich oraz swojego statutu i uchwał swoich władz.
 2. Stowarzyszenie jest organizacją samorządną i posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w granicach obowiązującego prawa i nie działa w celu osiągnięcia zysku.
 4. Nazwa Stowarzyszenia korzysta z ochrony prawnej.
 5. Stowarzyszenie może używać logo i pieczęć według wzoru ustanowionego przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
 6. Stowarzyszenie może ustanowić znaki graficzne oraz odznaki organizacyjne i honorowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§4.

 1. Celem Stowarzyszenia jest promocja twórczości muzycznej wśród młodzieży i dorosłych, w szczególności twórczości wokalnej i śpiewu męskiego, a także promocja sportu i turystyki, w szczególności wodniackiej oraz promocja kultury morskiej.
 2. W szczególności Stowarzyszenie będzie:
  • prowadzić sprzedaż artykułów promocyjnych, przedmiotów codziennego użytku, dzieł artystycznych wykonanych przez członków Stowarzyszenia, jak również przez osoby trzecie w ramach akcji i imprez organizowanych przez Stowarzyszenie, w szczególności płyt, książek, albumów itp.,
  • organizować różne formy wypoczynku oraz zajęcia rekreacyjne,
  • wspierać i organizować spotkania, sympozja, prelekcje, wykłady, konferencje, kursy i szkolenia, a także kampanie społeczne i koncerty,
  • wspierać działania na rzecz rozwoju nauki, kultury, sztuki, a także sportu i turystyki,
  • promować zdrowie oraz jego ochronę wśród różnych grup społecznych,
  • propagować informacje w zakresie celu działania Stowarzyszenia,
  • podejmować i rozwijać inne formy działalności służące wypełnianiu celu Stowarzyszenia.

§5.

Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej.

§6.

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków i sympatyków.
 2. Dla prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

NABYCIE I UTRATA PRZYNALEŻNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI

§7.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
 3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  • zwyczajnych,
  • wspierających.

§8.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, w tym także niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiony praw publicznych,
  • pragnie czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
  • zobowiązuje się do opłacania składki członkowskiej,
  • złoży pisemną deklarację członkowską oraz przedstawi rekomendacje co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.
 3. Członkiem zwyczajnym oraz wspierającym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu.
 4. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia uchwały odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, za pośrednictwem Zarządu.

§9.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna działająca na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, która:
  • zadeklaruje na piśmie w formie deklaracji chęć stałego finansowego, rzeczowego lub merytorycznego wspierania Stowarzyszenia,
  • zobowiąże się do przestrzegania postanowień Statutu Stowarzyszenia, w tym do płacenia składek,
  • uzyska akceptację Zarządu.
 2. Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków wspierających Stowarzyszenia, jeżeli uzna, że kandydat nie daje rękojmi należytej realizacji celów statutowych lub uzależnić swą zgodę od spełnienia określonych warunków. Uchwała Zarządu w tej sprawie jest ostateczna.

§10.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:

 • udziału w realizacji celów statutowych,
 • biernego i czynnego prawa wyborczego do jego władz,
 • zgłaszania wniosków i postulatów do władz statutowych,
 • udziału w szkoleniach i seminariach,
 • pomocy szkoleniowej, organizacyjnej i finansowej, w miarę posiadanych przez Stowarzyszenia możliwości i środków.

§11.

Członkowie wspierający korzystają z praw wymienionych w § 10, prócz wymienionych w § 10 pkt b.

§12.

 1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:
  • godnego reprezentowania Stowarzyszenia,
  • udziału w realizacji jego statutowych zadań i celów określonych przez władze,
  • przestrzegania statutu, uchwał i zarządzeń władz, a także wydawanych przez nie regulaminów oraz stosowania się do przyjętych zwyczajów i obyczajów,
  • regularnego opłacania obowiązkowych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  • informowania Zarządu Stowarzyszenia o swoich danych i aktualizowania ich w ewidencji członków Stowarzyszenia.
 2. Członkowie wspierający zobowiązani są do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych na rzecz Stowarzyszenia świadczeń

§13.

 1. Członkostwo zwyczajne i wspierające ustaje:
  • z dniem zgłoszenia pisemnej rezygnacji,
  • poprzez skreślenie z listy członków z powodu nieopłacania obowiązkowych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, po bezskutecznym upływie terminu określonego w pisemnym wezwaniu do uregulowania zaległości,
  • przez wykluczenie za poważne naruszenie statutu, przepisów wewnętrznych wydanych na jego podstawie lub zachowanie niegodne członka Stowarzyszenia,
  • Od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania, w terminie 30 dni, poprzez złożenie odwołania pisemnie w siedzibie Stowarzyszenia. Powyższe zostanie zachowane w przypadku nadania przesyłki drogą pocztową lub kuriera.

§14.

Stowarzyszenie prowadzi ewidencję wszystkich członków.

WŁADZE STOWARZYSZENIA, TRYB ICH WYBORU, UZUPEŁNIENIA SKŁADU I KOMPETENCJE

§15.

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

§16.

Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania , jeżeli statut nie stanowi inaczej.

§17.

Władze Stowarzyszenia mogą uzupełniać swoje składy osobowe w okresie kadencji do 1/3 pierwotnej liczby członków. W tym celu władze Stowarzyszenia podejmują uchwały, w których określają przyczyny uzupełnienia składu oraz mogą przyjąć rezygnację dotychczasowych członków władz i uzupełnić swój skład o nowych członków. Uzupełnienie składu organów statutowych w trakcie trwania kadencji dokonuje organ, którego to dotyczy, w drodze powołania osób, które w wyborach do składu organu obecnej kadencji uzyskały kolejno największą ilość głosów, a w przypadku ich braku innymi osobami spośród osób reprezentujących członków Stowarzyszenia.

§18.

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, ich wybór dokonywany jest w głosowaniu tajnym, według zasad i procedur przewidzianych dla podejmowania uchwał przez Walne Zebranie.
 2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

WALNE ZEBRANIE

§19.

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest jego Walne Zebranie.
 2. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd, a odbywa się przynajmniej raz do roku (posiedzenia zwyczajne) lub na jeden miesiąc przed upływem kadencji władz.
 3. Nadzwyczajne posiedzenia Walnego Zebrania zwołuje Zarząd w każdym czasie: z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków lub Komisji Rewizyjnej
 4. Udział w Walnym Zgromadzeniu biorą członkowie zwyczajni osobiście lub reprezentowani przez odpowiednio umocowane osoby. Członkowie władz uczestniczą w Walnym Zebraniu z urzędu bez czynnego prawa wyborczego, chyba że są osobami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 5. Podjęte przez Walne Zebranie uchwały są prawomocne, jeżeli zapadły w I terminie przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu oraz w II terminie bez względu na liczbę obecnych. Walne Zebranie w II terminie zwoływane jest niezwłocznie, jednak nie wcześniej niż po 30 minutach, po stwierdzeniu braku wymaganego quorum tj. braku udziału w Walnym Zebraniu w I terminie przynajmniej połowy uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu.
 6. O terminie, miejscu, porządku obrad Walnego Zebrania zarówno w I jak i II terminie członkowie Stowarzyszenia zostają powiadomieni przez Zarząd, nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami zamieszczonymi w porządku obrad podanym w powiadomieniu.
 8. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca.
 9. Walne Zebranie obraduje według regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie.

§20.

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy:

 • rozpatrywanie i zatwierdzenie sporządzonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego,
 • rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 • udzielanie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • wybór składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie i zmiana statutu,
 • uchwalanie i zmiana regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zebrania,
 • uchwalanie budżetu,
 • podejmowanie ostatecznych uchwał w sprawach odwołań od decyzji Zarządu,
 • decydowanie o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych.

§21.

Uchwały Walnego Zebrania, których przedmiotem jest zmiana Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia zapadają kwalifikowaną większością głosów (2/3) w I terminie przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu albo w II terminie bez względu na liczbę obecnych.

WALNE ZEBRANIE

§22.

 1. Zarząd Stowarzyszenia może liczyć od 5 do 7 osób
 2. Skład Zarządu wybierany jest przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.
 3. Zarząd wybiera ze swego grona na pierwszym posiedzeniu Prezesa i co najmniej jednego Wiceprezesa oraz dokonuje podziału obowiązków między pozostałych jego członków.

§23.

 1. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie.
 2. Zarząd Stowarzyszenia jest uprawniony do ustanowienia pełnomocnika Stowarzyszenia.

§24.

Dla bieżącej obsługi Zarządu i innych organów Stowarzyszenia można powołać Biuro Zarządu z dyrektorem na czele. Organizację i zasady działalności tego biura określa Zarząd.

§25.

 1. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie z uwzględnieniem poniższych zasad:
  • posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z planem jego pracy, nie rzadziej jednak niż jeden raz w kwartale,
  • prawomocne uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego składu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa, przy czym jeżeli Prezes jest obecny, to w razie braku wymaganej większości rozstrzygające znaczenie ma głos Prezesa Zarządu, chyba że wstrzymał się on od głosowania,
  • Prezes lub Wiceprezes lub inny członek Zarządu reprezentują Stowarzyszenie wobec władz i instytucji krajowych oraz zagranicznych. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes – każdy samodzielnie.
 2. Prezes lub Wiceprezes kierują pracą Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA

§26.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, w tym Przewodniczącego.
 2. Wyboru składu Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.
 3. Na swoim pierwszym posiedzeniu Komisja wyłania ze swojego składu Przewodniczącego.
 4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
 5. Zadania Komisji Rewizyjnej realizowane będą poprzez lustracje oparte o plan pracy i przedstawienie Zarządowi wniosków pokontrolnych. Komisja ma obowiązek przedstawiania Walnemu Zebraniu sprawozdania i przedstawienia wniosku w przedmiocie absolutorium członkom Zarządu.
 6. Komisja Rewizyjna pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie.
 7. Każdy z członków Komisji Rewizyjnej ma prawo do uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§27.

 1. Organami opiniodawczo-doradczymi Stowarzyszenia mogą być komisje problemowe stałe lub powoływane doraźnie.
 2. Komisje problemowe powołuje Zarząd w miarę potrzeby, określając jednocześnie ich skład osobowy, zakres i przedmiot działania, podział zadań, odpowiedzialności oraz czas ich funkcjonowania.

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§28.

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Funduszami są:
  • obowiązkowe świadczenia na rzecz Stowarzyszenia i inne opłaty wnoszone przez członków Stowarzyszenia,
  • darowizny, spadki, zapisy,
  • dochody z własnego majątku,
  • dotacje, subwencje,
  • wpływy z ofiarności publicznej.
 3. Zasady i zakres działalności finansowo-gospodarczej Stowarzyszenia, w szczególności dotyczącej tworzenia funduszy czy zakresu podziału środków na realizację poszczególnych zadań, określają uchwały Walnego Zebrania i Zarządu.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 5. Wysokość składki członkowskiej ustalana jest uchwałą Walnego Zebrania. Składka członkowska powinna zostać wpłacona do końca I kwartału każdego roku. W wypadku przyjęcia do Stowarzyszenia nowego członka, jest on zobowiązany do wpłacenia składki członkowskiej w ciągu 1 miesiąca od daty przyjęcia na członka Stowarzyszenia.

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§29.

 1. Zmiana Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej w sposób określony w § 21 niniejszego Statutu.
 2. Z wnioskiem o zmianę statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia może wystąpić do Walnego Zebrania Zarząd, 1/3 członków.
 3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi sposób likwidacji i przeznaczenie jego majątku i funduszy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§30.

 1. Wykładnię postanowień niniejszego Statutu dokonuje Walne Zebranie.
 2. W sprawach nie uregulowanych statutem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia
  1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. jedn. Dz. U. 2001 Nr 79 poz. 855 z późn. zm.).
Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Prezes Zarządu
Marek Sławski Jacek Jakubowski

Stowarzyszenie „ZAWISZA CZARNY”

81-345 Gdynia, Al. Jana Pawła II 5 ·
KRS 0000546144 · REGON 360892459
NIP 5862295220

Rachunek bankowy:
BGŻ O/O Gdynia,
nr: 26 2030 0045 1110 0000 0405 4140